การรับมือในตลาดออนไลน์ ที่ควรรู้! เราต้องทำยังไงกับธุรกิจเมื่อ “ผู้ขาย” มีจำนวนมากกว่า “ผู้ซื้อ”

               การรับมือในตลาดออนไลน์ เนื่องด้วยสภาพสังคมที่แข่งขันกันสูง สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยการว่างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งคนเริ่มอยากลาออกจากมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันหันมาเป็นเจ้านายตัวเองจากการทำ “ตลาดออนไลน์”  กันมากขึ้น แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำการตลาดออนไลน์มากที่สุดคือ  การรับมือกับสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม  โดยเฉพาะปริมาณผู้ขายสินค้าออนไลน์มีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไม่สมดุลในทางเศรษฐศาสตร์ในภายหลังเหตุที่มองว่าเป็นภาพไม่ดีเพราะว่าเป็นภาพที่เป็นผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจมาก อย่าว่าแต่เราจะหาในเรื่องจุดดุลยภาพในปัจจุบันเลย  อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์เสียด้วยซ้ำไป  ทำให้ความต้องการซื้อลดลง  เงินไม่หมุนเวียนเท่าที่ควร การรับมือในตลาดออนไลน์ เรื่องความไม่สมดุลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อยังไง ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับยุคปัจจุบันแต่ถ้าหากเราร่วมมือร่วมใจกันเราจะเพิ่มจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมได้  เราสามารถทำได้ดังนี เพิ่มการจ้างงาน  :  บางร้านที่ทำตลาดออนไลน์อาจจะเริ่มมีการจ้างงานเข้ามา  เช่น การจ้างแอดมินเพจตอบลูกค้า

Read more