BOI มีการสำรวจออกมาว่า การส่งออกของไทยเติบโต 4 เปอร์เซ็นต์ สามารถเติบโตได้สูงที่สุดมากกว่า 5.2เปอร์เซ็นต์ในปี 2021

การคาดการณ์ของ BOI ประเทศต้องมีการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะงักงัน โดยต้องมีการกู้กองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยที่มีการประเมินว่าปี 2021 สามารถเติบโตได้สูงที่สุดมากกว่า 5.2 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ซึ่งในขณะนี้มีการเติบโตมากกว่า 4.4 เปอร์เซ็นต์แล้ว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) คาดการณ์ว่าการส่งออกในปี 2021 จะค่อยขยายตัวขึ้นมา หลังจากการฟื้นตัวของภาวะทางเศรษฐกิจ และคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นหลังจากที่ทางด้านสาธารณสุข

Read more