ข้อมูลดี ๆของการเตรียม เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ที่ใช้ในการกู้ธนาคารมีอะไรบ้าง

    ขอแจกแจงเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ โดยแต่ละธนาคารก็อาจกำหนดเอกสารที่ใช้แตกต่างกันไปตามนโยบายและประเภทของสินเชื่อนั้นๆ ซึ่งหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนการขอก็ง่ายขึ้น ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาระยะเวลาในการอนุมัติก็สั้นลงด้วย

การเตรียม เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

การเตรียม เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ แบบถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

1.  เอกสารประจำตัว

     เป็นเอกสารในการขอสินเชื่อที่สำคัญมาก  หากเตรียมไม่ครบนอกจากการอนุมัติจะล่าช้าแล้ว  ยังแสดงถึงความไม่พร้อมและลดความน่าเชื่อถือได้

     1.1  อันดับแรกที่ต้องเตรียมก็คือสำเนาบัตรประชาชน  หรือบางคนอาจใช้สำเนาบัตรข้าราชการ  สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ได้ 

     1.2  สำเนาหลักฐานในการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลหากมี

     1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน

     1.4  สำเนาทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า  หรืออาจเป็นใบมรณบัตรครับ

     1.5  หากเป็นนิติบุคคลก็สามารถใช้สำเนาทะเบียนการค้า  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นเอกสารขอกู้ได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ที่ใช้ในการกู้ธนาคาร

2.  เอกสารต่างๆ ที่แสดงรายได้ 

     2.1  สำหรับนิติบุคคล

     ให้เตรียมเอกสารขอกู้ที่สำคัญตามนี้

–  สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี

–  สำเนางบการเงินของปีล่าสุด  รวมถึงที่ย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า  3   ปีด้วย

–  สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเสนอไว้เป็นหลักประกัน

–  แผนที่ของสถานประกอบการ

     2.2  สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำหรือเป็นพนักงานประจำครับ  โดยให้คุณเลือกเตรียมเอกสารขอกู้อย่างใดอย่างหนึ่งใน  3  ข้อย่อยเหล่านี้

          2.2.1  หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงซึ่งย้อนหลังไปไม่เกิน  2  เดือน  รวมถึงสำเนาบัญชีเงินเดือนซึ่งย้อนหลังไป  3  เดือนด้วยกัน

          2.2.2  สลิปเงินเดือนตัวจริงซึ่งย้อนหลังไปไม่เกิน  2  เดือน  รวมถึงสำเนาบัญชีเงินเดือนซึ่งย้อนหลังไป  3  เดือน

          2.2.3  สลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดซึ่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์  และสำเนาบัญชีเงินเดือนซึ่งย้อนหลังไป  3  เดือน

     2.3  สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่มีอาชีพอิสระทั้งหลาย  มีรายละเอียดดังนี้ครับ

–  หากมีอาชีพอิสระเหล่านี้ เช่น  ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ  สถาปนิก  วิศวกร  แพทย์  พยาบาล  แนะนำให้แสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใช้บัญชีเงินฝาก  รวมถึงสเตทเมนท์  (รายการเดินบัญชี)  ของบัญชีเงินฝากตัวเองหรือของกิจการ  ที่ย้อนหลังไปอย่างน้อย  6  เดือน   

–  อาชีพอื่นๆ ที่มีสัญญาว่าจ้าง ก็ให้ใช้สำเนาสัญญาว่าจ้างต่างๆ รวมถึงหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างที่มีครับ

–  หากใครมีบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ  พันธบัตรรัฐบาล หรืออาจเป็นใบหุ้นก็ได้  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงรายได้หรือทรัพย์สินที่มี ก็ให้ติดมากับเอกสารขอกู้อื่นๆ ด้วย

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

3.  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (หากมี)

–  สำเนาโฉนดที่ดิน

–  สัญญากู้เงิน

–  สัญญาจะซื้อจะขาย

–  สัญญาจำนอง

สามารถกดติดตาม เศรษฐกิจการเงิน และข้อมูลข่าวสารดี ๆ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในยุคโควิด เรียนรู้ วิธีการขอสินเชื่อธนาคาร อย่างไรให้ผ่านฉลุยแล้วธนาคารไม่อนุมัติให้อย่างง่ายดาย สามรถเลือกลงทุนกับช่องทางใหม่ ๆ ได้ที่ เว็บแทงบอล รับกำไรแบบงาม ๆ